Daya Bay Reactor Neutrino Experiment Public > TWikiUsers > TaylorJulie Daya Bay webs:
Public | 中文 | Internal | Help

Log In or Register

UserForm
First Name Taylor
Last Name Julie
Titles

Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department

Organization

URL

Location

Region

Country Canada
Status Update

Edit personal data

My Links

My Personal Preferences

Related Topics

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ Đô là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật. Công ty đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp, và điều lệ của Công ty được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê chuẩn. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chấp hành đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, UBND TPHN và pháp luật của Nhà nước.Revision: r1 - 2021-04-05 - 11:29:02 - TWikiRegistrationAgent
Parents: TWikiUsers

Powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors, 2007-2022.
Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback